دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
121عرب بنی شیبانیجمیل پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
122عرجیفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.arji.student.um.ac.ir
123عرفانیانمحمد رضا علوم پايهکارشناسی ارشد
124عزیزیمنصوره علوم پايهدکتری (Ph.D)http://azizi.mansoureh.student.um.ac.ir
125عزیزیسپهر علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
126عزیزیسپهر علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://sepehr.azizi.student.um.ac.ir
127عصاران خانرودیمحمدرضا علوم پايهکارشناسی ارشد
128علوی زادهسیدحسین پاتوبيولوژيدکترای تخصصی
129علوی زادهسیدحسین پاتوبيولوژيدکترای تخصصی
130غلامیمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://maryagholami96.student.um.ac.ir
131غلامی مقدم خیرآبادینگاربهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
132فرخ پی سمامیسعید پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://farokhpey.saeed.student.um.ac.ir
133فرخندهفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
134فردی احمدسرائیامیرحسین پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://fardi.am.student.um.ac.ir
135فرمانبرشهربانو علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://sh.farmanbar.student.um.ac.ir
136فضلیامید پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://om_fa369.student.um.ac.ir
137فلاحفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.falah.student.um.ac.ir
138فلاحیحمیدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
139فهیمی تروسکیفهیمه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://fahime.fahimitruski.student.um.ac.ir
140فیجی ورینادیابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://nadia.fijivari.student.um.ac.ir