دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
101سیاه منصوریپونهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://po_si586.student.um.ac.ir
102سیدابادیمحسن پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://seyedabadimohsen.student.um.ac.ir
103سیدیننازنین سادات پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://nazaninseyyedein.student.um.ac.ir
104شریفی دروازهزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://za_sh963.student.um.ac.ir
105شفیعیعلی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://al_sh351.student.um.ac.ir
106شهسواریشیرین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://shirin.shahsavari.student.um.ac.ir
107شیرازیرضابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
108صابریمهریبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://me_sa86.student.um.ac.ir
109صاحبدلصدیقهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://sedigheh.sahebdel.student.um.ac.ir
110صالحپورایه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://salehpour.ayeh.student.um.ac.ir
111صباغراضیه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://razieh.sabagh.student.um.ac.ir
112صفریسپیده علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://s66.safari4011362140.student.um.ac.ir
113صمدینگاربهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://ne.samadi.student.um.ac.ir
114طاهباززاده مقدمسارا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://tahbazzadeh.student.um.ac.ir
115طبیبیانسمانهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://samaneh.tabibian.student.um.ac.ir
116طغرلیفرشته علوم پايهدکتری (Ph.D)http://fereshteh.toghroli.student.um.ac.ir
117عبادیسیده فاطمه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ebadif630.student.um.ac.ir
118عبدیحامد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری دستیاریhttp://hamed.abdi.student.um.ac.ir
119عبدیحامد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری دستیاری
120عربامیربهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد