دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81دلیلیعادل علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ad_da596.student.um.ac.ir
82راجیفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
83راه داریامین علوم پايهدکتری (Ph.D)http://amin.rahdari.student.um.ac.ir
84رضازادهفاطمه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.rezazadeh.student.um.ac.ir
85رضیهمابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
86رمضانیمعین پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://mo_ra909.student.um.ac.ir
87ریکیملیحه علوم پايهدکتری (Ph.D)
88زرنگیان خیبریآرشبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://arash.zerangiankheybari1.student.um.ac.ir
89زواریعلی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ali.zavari.student.um.ac.ir
90ساعیمینابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
91ساعی همدانیرومینابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://ro_sa342.student.um.ac.ir
92سالاریزهرا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://salari.za.student.um.ac.ir
93سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
94سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
95سراوانی پاکالههبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://saravanipak.elahe.student.um.ac.ir
96سروریمحمدساجد پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
97سرورینگار پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
98سلاجقهسارا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
99سلیمیسارا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
100سنجریرویابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد