دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
62حسینی نیازهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
63حفیظمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://hafiz.maryam.student.um.ac.ir
64حکمت پورفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشد
65خاکپورمهسابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://khakpour.mahsa.student.um.ac.ir
66خاکیانمهدی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://khakian.mehdi.student.um.ac.ir
67خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://po_kh583.student.um.ac.ir
68خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://po_kh583.student.um.ac.ir
69خانلریمحمدهادی علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://mohammadhadi.khanlari.student.um.ac.ir
70خانوردیمهدیبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
71خداپرستزهراء علوم پايهدکتری (Ph.D)http://za.khodaparast.student.um.ac.ir
72خدادادیحمید علوم پايهدکتری (Ph.D)http://hamid.khodadadi.student.um.ac.ir
73خسرویپریوشبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
74خواجویفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://fa_kh814.student.um.ac.ir
75خوشوقتمحمدرضا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://khoshvaght.mohammadreza.student.um.ac.ir
76خیاطیان یزدیالههبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
77خیریحمید علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ha_kh47.student.um.ac.ir
78دانامحمدرضا پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
79دقیقی رادسیدامیر علوم پايهدکتری (Ph.D)http://seyedamir.daghighiraad.student.um.ac.ir
80دلفیامل جبار مطر پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://am_da185.student.um.ac.ir