دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41پورصادقیفربد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://farbod.poursadeghi.student.um.ac.ir
42پورعلی رشتی نژادخزربهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
43توجمهدی حاتم راجیبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
44تیموریمروارید علوم پايهدکتری (Ph.D)http://mo_te12.student.um.ac.ir
45جدیدالاسلامیعباس پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://eslami83.student.um.ac.ir
46جلمبادانیمصطفی پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://jalambadani.mostafa.student.um.ac.ir
47جمعه زادهزینب علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://zeynab.jomezadeh.student.um.ac.ir
48جنگیمحبوبه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
49جواهریراحله علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ra_ja90.student.um.ac.ir
50جواهریرومینا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ro_ja169.student.um.ac.ir
51چیت بندمحدثه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://mohadeseh.chitband.student.um.ac.ir
52حاجی لومریم علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ma.hajiloo.student.um.ac.ir
53حامدیان اصلوحید علوم پايهدکتری (Ph.D)http://vahid.hamedianasl.student.um.ac.ir
54حسن زاده خوشامنه علوم پايهدکتری (Ph.D)
55حسینیکیمیابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://kim.hosseini.student.um.ac.ir
56حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
57حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
58حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
59حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
60حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری