دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
21الیاسینحسن علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ha_al469.student.um.ac.ir
22امیدینسابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://ne_om732.student.um.ac.ir
23امیرینیکتابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://niktaamiri.student.um.ac.ir
24ایران دوستیکیانا علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://kiana.irandoosti.student.um.ac.ir
25بازمانی ممقانیاحد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
26باغبانباشیمعصومهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
27باقری محمودیسمیه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://se_ba315.student.um.ac.ir
28باقریان زکریاسهیل پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://soheil.bagherianzakaria.student.um.ac.ir
29بالاییهدیه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://hedieh.balaei.student.um.ac.ir
30بخشی زادهعبدالحمید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
31براتیعلی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
32برادران مسعودیفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://fa.baradaranmasoudi.student.um.ac.ir
33بزرگوارنازنینبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://na_bo338.student.um.ac.ir
34بستانی اولسیده عاطفهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://bostani.student.um.ac.ir
35بلاغیسیده مهناز پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
36بنوریسید عطاء الحقبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://attaulhaqbanuree.student.um.ac.ir
37بهرامیسارا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
38بهزادنیابهاره پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
39بیابانیعلی رضا علوم پايهدکتری (Ph.D)
40پوراجباریزهرا پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد