دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
181میررضا علوم پايهکارشناسی ارشد
182میرباقریسحرساداتبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://samirbagheri.student.um.ac.ir
183مین باشیمهشادبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
184مینائی فردپوریا پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
185نامنیرضا علوم پايهکارشناسی ارشد
186نامورحمزانلوئیسپیده علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://se.namvarhamzanloei.student.um.ac.ir
187نجفی اصلمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://maryam.najafiasl.student.um.ac.ir
188نژادعلی چالشتریلیلا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://leila.nezhadali.student.um.ac.ir
189نصریسارا علوم پايهکارشناسی ارشد
190نقیبیارسلان پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
191نوابسیده زهرا علوم پايهکارشناسی ارشد
192نوروزپورمیترا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://nowrouzpour.mitra.student.um.ac.ir
193نوروزی بداغیمحمود علوم پايهکارشناسی ارشد
194نوروزی نژادعارفه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
195نیکوسخنمحمدمهدیبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
196واجد ابراهیمیمحمدتقی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://m.vajedebrahimi.student.um.ac.ir
197واعظیسمیرا علوم پايهدکتری (Ph.D)
198ولویالهام علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
199ولویالهام علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://el.valavi.student.um.ac.ir
200یعقوبی فازسمانهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://yaghoobifaz.student.um.ac.ir