دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1فروشندهآتنااگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://atena.foroshandeh77.student.um.ac.ir
2مقصودیآرشاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://arash.maghsoudi.student.um.ac.ir
3رشیدیآزادهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://azadeh.rashidi.student.um.ac.ir
4اسدی اقبلاغیابراهیممهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)
5انصاریانابراهیمعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://eb.ansarian.student.um.ac.ir
6خسرویابراهیمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://khosravi.ebrahim.student.um.ac.ir
7درودیابوالحسنگیاهپزشکیکارشناسی ارشد
8الهامیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://elhami.abolfazl.student.um.ac.ir
9تاجیکابوالفضلاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ab_ta829.student.um.ac.ir
10دیلمیابوالفضلاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://ab.deylami.student.um.ac.ir
11پزشکی گوارشکاتناعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://pezeshki.atena.student.um.ac.ir
12رمضان پوراتناعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://ramezanpour.atena.student.um.ac.ir
13شهرکیاتنامهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://shahraki.atena.student.um.ac.ir
14غلامحسینیاناتوساعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://atoosagholamhosseinian.student.um.ac.ir
15ابدالی تکلواحسانعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://eh_eb342.student.um.ac.ir
16پورجلالاحسانگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://eh_pu788.student.um.ac.ir
17حمزئیاحسانعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://eh.hamzei.student.um.ac.ir
18خسروجردیاحسان علوم داميکارشناسی ارشدhttp://khosrojerdi.ehsan.student.um.ac.ir
19رامرودیاحسان علوم داميدکتری (Ph.D)
20قاسمیاحسان الهعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://ghasemi.eh.student.um.ac.ir