دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابوطالب زاده سرابیعلیرضا علوم داميکارشناسی ارشد
2اتش افروزمرتضی علوم داميدکتری (Ph.D)http:// atashafrooz.student.um.ac.ir
3اثنی عشریمحدثه علوم داميدکتری (Ph.D)http://mhds.esnaashari.student.um.ac.ir
4احمدزادهسیداحسان علوم داميکارشناسی ارشد
5احمدیساناز علوم داميکارشناسی ارشدhttp://ahmadisanaz.student.um.ac.ir
6احمدی صنوبریایمان علوم داميدکتری (Ph.D)
7احمدیانمنیره علوم داميدکتری (Ph.D)http://ahmadian.monire.student.um.ac.ir
8اخوان خالقیاویسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://avisa.akhavankhaleghi.student.um.ac.ir
9اخوان خالقیاویسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://avisa.akhavankhaleghi.student.um.ac.ir
10استوارمصطفی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://mostafa_ostovar.student.um.ac.ir
11اسدالهی سیدابادیزهرا علوم داميدکتری (Ph.D)http://asadollohi.zahra.student.um.ac.ir
12البطاطمحمد عدنان هاشم علوم داميدکتری (Ph.D)http://al-battat.student.um.ac.ir
13البیضانیوسام علی جمعه علوم داميدکتری (Ph.D)http://wi.albaidhani.student.um.ac.ir
14الجبوریغفران اسماعیل یوسف علوم داميکارشناسی ارشد
15الجورانیجواد کاظم صلال علوم داميدکتری (Ph.D)http://aljorni.student.um.ac.ir
16الهیمحمد علوم داميدکتری (Ph.D)http://mo.elahi.student.um.ac.ir
17ایته اللهیثریا علوم داميدکتری (Ph.D)http://soraya.ayatollahi.student.um.ac.ir
18باقرزاده رفسنجانیمجید علوم داميدکتری (Ph.D)
19براتیشیما علوم داميدکتری (Ph.D)http://shima.barati.student.um.ac.ir
20بهنام رسولیریحانه علوم داميدکتری (Ph.D)http://rbehnamrassouli.student.um.ac.ir