دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
161پادگانهالهام علوم داميکارشناسی ارشد
162پارساپریسا علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
163پارساپورسارااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://sara.parsapour.student.um.ac.ir
164پاسبان زیارتندااگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ne_pa410.student.um.ac.ir
165پاشائیهانیه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://haniye.pashaei.student.um.ac.ir
166پاکارقاضیانیحکیمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://h.pakarghaziani.student.um.ac.ir
167پاکدلریحانهمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://re.pakdel.student.um.ac.ir
168پاکنفسعاطفه علوم داميدکتری (Ph.D)http://at_pa51.student.um.ac.ir
169پایدارمنفردبهناز علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://be_pa347.student.um.ac.ir
170پزشکاحمدعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://pezeshk.ahmad.student.um.ac.ir
171پزشکی گوارشکاتناعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://pezeshki.atena.student.um.ac.ir
172پشته شیرانیمحمدعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://shirani.student.um.ac.ir
173پلاشیناهیدگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
174پناهیقاسمعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://ghasem71panahi.student.um.ac.ir
175پوراسماعیلیفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://fa_pu897.student.um.ac.ir
176پورجلالاحسانگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://eh_pu788.student.um.ac.ir
177پورحسنفریبااگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://fa_po927.student.um.ac.ir
178پوررمضانمحمدرضامهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://mo_po556.student.um.ac.ir
179پورکریمیفاطمهاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://fatemeh.pourkarimi.student.um.ac.ir
180پورمحمدفاطمهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://fa.pourmohammad.student.um.ac.ir