دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
121باغدارجاغرقمهنوشبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://ma.baghdarjaghargh.student.um.ac.ir
122باغشنیحاتمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://baghshani.hatam.student.um.ac.ir
123باقرزاده حضرتیمحمدیوسفعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
124باقرزاده رفسنجانیمجید علوم داميدکتری (Ph.D)
125باقریمائدهگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://maede.bagheri.student.um.ac.ir
126باقریان طبسیسمیهاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
127باقریهبهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://b.bagherieh.student.um.ac.ir
128بالندهسکینهعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://balandeh.sa.student.um.ac.ir
129بام بریسمانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://samaneh.bambari.student.um.ac.ir
130بتوئیزهراگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://za_ba286.student.um.ac.ir
131بحراسمانی کوهستانیمهدیه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://mahdie.koohestani.student.um.ac.ir
132بحرینیعطیهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://atiyeh.bahreini.student.um.ac.ir
133بخشیالههگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://elahe.bakhshi1988.student.um.ac.ir
134بخشیبهزادمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)
135براتیشیما علوم داميدکتری (Ph.D)http://shima.barati.student.um.ac.ir
136برجیشهاباقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://sh_bo739.student.um.ac.ir
137بغلانیلیلیگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
138بقریپروین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://parvin.boghori.student.um.ac.ir
139بندارجعفراگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://ja_bo191.student.um.ac.ir
140بنسبردیرسولاقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://rasoul.benesbordi2000.student.um.ac.ir