دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
101اهنیحمیدعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://hamid.ahani.student.um.ac.ir
102ایاب کوشک گذرزهراعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://zahraayyabkoushkgozar.student.um.ac.ir
103ایته اللهیثریا علوم داميدکتری (Ph.D)http://soraya.ayatollahi.student.um.ac.ir
104ایرانیمریماگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://irani.maryam.student.um.ac.ir
105ایرجی مقدممحمدحسینعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
106ایزدپناهراحلهگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://izadpanah.raheleh.student.um.ac.ir
107ایزدپناهصدیقه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://se.izadpanah.student.um.ac.ir
108ایمانی زیدانلونرگسعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://narges.imani.student.um.ac.ir
109اینه چیانسجادبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://sajad.aynechian.student.um.ac.ir
110بابائیسمانهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://samaneh.babaie.student.um.ac.ir
111بابائیمهدیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mehdi.babaei.student.um.ac.ir
112بابائی اشک زریسجادعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://babaeiashkzary.sajjad.student.um.ac.ir
113باباگل تبارسماکوشراضیهمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://rgoltabar.student.um.ac.ir
114باباییعلیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://alibabaei.student.um.ac.ir
115بابایی ساروییفاطمهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://fa.babaeisarouei.student.um.ac.ir
116باخدامصطفیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://mo.bakhoda.student.um.ac.ir
117باخدازهرهمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://zo.bakhoda.student.um.ac.ir
118باداشعلیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ali.badash.student.um.ac.ir
119باشی عبدل ابادیمصطفیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://bashiabdolabadi.student.um.ac.ir
120باغدار دلگشازهراعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://zahra.baghdardelgosha.student.um.ac.ir