دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
81الساعدیفاطمه سالم جاسماگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://fatima.alsaedi.student.um.ac.ir
82الفرحانیحیدر عبدالکریم علیویگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
83الکبیسیفاطمه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
84الکنانیاحمد کاظم جویداگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
85الله یاریدانیالعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://danial.allahyari.student.um.ac.ir
86اللهیانسحرعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
87النافعیصلاح رحمن عبدالحسین علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://sa.alnafie.student.um.ac.ir
88النمرنوربیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://nour.alnemr.student.um.ac.ir
89الوندیجمیلهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://alvandi.jamileh.student.um.ac.ir
90الهامیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://elhami.abolfazl.student.um.ac.ir
91الهیمحمد علوم داميدکتری (Ph.D)http://mo.elahi.student.um.ac.ir
92امیدوارپس حصارجوادعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://omidvarpashesar.student.um.ac.ir
93امیرمحمدی بهراسمانفاطمه زهراعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://fatemehzahra.amirmohammadi.student.um.ac.ir
94امیریمحمدرضاگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.amiri.student.um.ac.ir
95امیریمحمدجواد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://mj.amiri.student.um.ac.ir
96امینیمعصومهاگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://amini.masoomeh.student.um.ac.ir
97انصاریسناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)
98انصاری ریزه ئیمجیدعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://majid.ansari.student.um.ac.ir
99انصاری فرمحمدحسینمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://mo_an504.student.um.ac.ir
100انصاریانابراهیمعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://eb.ansarian.student.um.ac.ir