دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
21احمدیانمنیره علوم داميدکتری (Ph.D)http://ahmadian.monire.student.um.ac.ir
22اخوان خالقیاویسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://avisa.akhavankhaleghi.student.um.ac.ir
23اخوان خالقیاویسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://avisa.akhavankhaleghi.student.um.ac.ir
24اخوندزادگان فهرجیعاطفهمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://akhoundzadeganfahraji.student.um.ac.ir
25اخوندزادهحسام الدین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
26ادیبانفرزانهمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشد
27اراستهفائزهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://faezeharasteh2023.student.um.ac.ir
28ارجمندیحبیب اللهمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://arjomandi.student.um.ac.ir
29اردکانیالهامعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://elham.ardakani.student.um.ac.ir
30ارزومندسعیدعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
31اریامنشعلیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://ali.aryamanesh.student.um.ac.ir
32اژدانیانلادنعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://la_aj154.student.um.ac.ir
33استادی مقدممهدیه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://mahdiehostadi.student.um.ac.ir
34استوارمصطفی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://mostafa_ostovar.student.um.ac.ir
35اسحقیامنهاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://am.eshaghi.student.um.ac.ir
36اسحقی سمنگانیمحمدحسیناگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://mo_es590.student.um.ac.ir
37اسدالهی سیدابادیزهرا علوم داميدکتری (Ph.D)http://asadollohi.zahra.student.um.ac.ir
38اسدپورگلوگاهیمریماقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://m.asadpourgalougahi.student.um.ac.ir
39اسدیاعظماگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://az.asadi.student.um.ac.ir
40اسدیعلیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://asadi.ali.student.um.ac.ir