دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
181پورنامداریمهدیهعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://poornamdari.mahdiyeh.student.um.ac.ir
182پیرانیزهراعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://zahrapirani4011632029.student.um.ac.ir
183پیرحیاتینیلوفربیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://niloofar.pirhayati.student.um.ac.ir
184پیله وروطن دوستمژگانعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mozhgan.pilehvar.student.um.ac.ir
185تاجیکابوالفضلاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ab_ta829.student.um.ac.ir
186تازیکی شمس ابادیشکوفه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
187تجریندامهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://neda.tajari.student.um.ac.ir
188تحققی علیائیفاطمهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://fa_ta916.student.um.ac.ir
189تخته برفریمانیسمیرااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
190ترابیمرتضیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://torabi.morteza.student.um.ac.ir
191ترابی گزکوهحمیدرضاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://hamidreza.torabigazkoh.student.um.ac.ir
192ترندک زادیگانهمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://tarandakzad.student.um.ac.ir
193تقدیسی علیمحمودعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://ma.taghdisielli.student.um.ac.ir
194تقی پورطالشفاطمه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.taghipoor.student.um.ac.ir
195تقی زاده مهنهعلی علوم داميدکتری (Ph.D)
196تندیسه بناسمیراعلوم خاکدکتری (Ph.D)http://tandisseh.samira.student.um.ac.ir
197تنهامحمودعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://ma_ta600.student.um.ac.ir
198توانامحمداگروتکنولوژیکارشناسی ارشد
199توانایی سرابرضاگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
200تورانیعلی اصغرعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://al_to627.student.um.ac.ir