دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۹۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
2آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
3ابخوجوادگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://ja_ab470.student.um.ac.ir
4ابدالیحمیدرضاعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://hamidreza.ebdali.student.um.ac.ir
5ابدالی تکلواحسانعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://eh_eb342.student.um.ac.ir
6ابراهیم پوررخشندهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://rakhshandeh.ebrahimpour.student.um.ac.ir
7ابراهیم زادهعلی علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://aliebrahimzadeh.student.um.ac.ir
8ابراهیمیفاطمه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://f.ebrahimi.student.um.ac.ir
9ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ali.ebrahimi.student.um.ac.ir
10ابراهیمی فرفرنازبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://farnaz.ebrahimifar.student.um.ac.ir
11ابراهیمی کلاته نوسمیهمشترک - کشاورزیدکتری (Ph.D)
12ابوطالب زاده سرابیعلیرضا علوم داميکارشناسی ارشد
13اتش افروزمرتضی علوم داميدکتری (Ph.D)http:// atashafrooz.student.um.ac.ir
14اثنی عشریمحدثه علوم داميدکتری (Ph.D)http://mhds.esnaashari.student.um.ac.ir
15احمدپورمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
16احمدزادهسیداحسان علوم داميکارشناسی ارشد
17احمدیساناز علوم داميکارشناسی ارشدhttp://ahmadisanaz.student.um.ac.ir
18احمدیزهرا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://z.ahmadi.student.um.ac.ir
19احمدینرگس علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://narges.ahmadi.student.um.ac.ir
20احمدی صنوبریایمان علوم داميدکتری (Ph.D)