حضورمعاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهمراه دکتر شریفی مدیرپژوهشی وزارت عتف، روز شنبه، 30 بهمن ماه ضمن بازدیداز مراکز پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، در نشست هیات رئیسه دانشگاه شرکت کرد.
در این نشست دکتر بهرامی معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد گزارشی از عملکرد حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه نمود.
پس از آن وی از مراکز پژوهشی دانشگاه ازجمله پروژه احداث ساختمان مرکز فناوری های پیشرفته شماره 2بازدید به عمل آورد.
دکتر صالحی دراین بازدید حمایت خود را در جهت تکمیل این پروژه اعلام داشت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه