انتصاب دکتر مقصود امین خندقی به عنوان عضو پیوسته هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکمی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد رئیس حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مقصود امین خندقی عضو هیات علمی گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، به مدت سه سال به عنوان عضو پیوسته هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی علوم رفتاری منصوب شد.

 

 

 

 

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه