رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

DrKafiHoze

دکتر محمد کافی

دکتری زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس: 38802435

پست الکترونیک: m.kafi@um.ac.ir

آدرس صفحه خانگی دکتر محمد کافی:  http://m.kafi.profcms.um.ac.ir

14000225sokhan

سخن رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاهیان 1399/05/08

 

آخرین اخبار