ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد براساس تولیدات علمی در فناوری‌های سبز، رتبه چهارم در پنل‌های خورشیدی، رتبه هشتم در سوخت زیستی و زیست توده و رتبه دهم در هیدروژن سبز را کسب کرد.

این رتبه‌بندی در بازه زمانی 2022-2003 و براساس رتبه و تعداد تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه Web of Science است که در زمینه فناوری‌های سبز صورت گرفته است.

فناوری‌های سبز به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که تهدیدهای سلامت انسانی و محیطی را به حداقل رسانده و به کاهش اثرات زیست‌محیطی حاصل از فعالیت مجموعه‌های فناورانه کمک نمایند. مؤسسه آنکتاد (UNCTAD) وابسته به سازمان ملل متحد، فناوری‌های سبز را به فناوری‌های پنل خورشیدی، برق خورشیدی متمرکز، زیست توده و سوخت زیستی، انرژی باد و هیدروژن سبز و وسایل نقلیه الکتریکی تقسیم‌بندی نموده است.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با اعلام این رتبه‌بندی، بر اهمیت بررسی و تحلیل جایگاه فناوری‌های سبز کشورهای پیشرو جهانی و اسلامی و نقش مؤثر آن در سیاست‌گذاری و بهبود وضعیت فناوری‌های سبز و تأثیر آن در جامعه تأکید کرده است.

فایل پیوست رتبه ده دانشگاه برتر کشور در زمینه تولید مدارک علمی در هر یک از دسته‌های فناوری‌های سبز را نشان می‌دهد.

گزارش تحلیلی