ارسال شده در تاریخ :

روز یکشنبه 1 آبان ماه 1401 دکتر ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر شعبانی معاون آموزشی، دکتر لطفی معاون پژوهشی، دکتر وریدی، معاون اداری و مالی، دکتر غفاری معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و دکتر سیدموسوی مدیردفتر ریاست و روابط عمومی با هیات رئیسه و اعضاء هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دیدار کردند. در این نشست اعضاء هیات علمی دانشکده علوم ورزشی به بیان مسائل مختلفی در خصوص دانشکده و دانشگاه پرداختند و دکتر ضابط و هیات رئیسه دانشگاه به آنها پاسخ دادند. همچنین در این جلسه از زحمات دکتر مهتاب معظمی رئیس سابق دانشکده تقدیر به عمل آمد.

P_20221023_122210

P_20221023_122017

P_20221023_121505