ارسال شده در تاریخ :

دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حکمی، دکتر مسعود میرزائی شهرابی، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان «رئیس هیأت اندیشه­ ورز ستاد علم و فناوری در استان خراسان رضوی» منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

p1