ارسال شده در تاریخ :

دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با ارسال تقدیرنامه از دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به منظور حمایت و پیگیری برای حضور تیم های ورزشی دانشگاه در المپیادهای فرهنگی-ورزشی تابستان 1401 تقدیر کرد.

 

 

 

 

 

 

 

taghdiname