ارسال شده در تاریخ :

 

 

معرفی مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه :

این مدیریت مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى رئیس دانشگاه و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیتهاى واحدهاى دانشگاه است. همچنین امور مربوط به مدیریت وب سایت دانشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی نیز بر عهده این مدیریت می باشد.


• تنظیم و هماهنگی برنامه های کاری و ملاقات های رئیس دانشگاه
• مدیریت دفتر ریاست دانشگاه و هماهنگی ارتباطات اداری رئیس دانشگاه
• ابلاغ و پیگیری اجرای دستورات ریاست دانشگاه به واحدهای دانشگاه
• مدیریت تشکیل و برگزاری جلسات رئیس دانشگاه، تنظیم دستور و صورت جلسات، ابلاغ و پیگیری آن¬ها، و انجام مکاتبات لازم در این خصوص
• پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با هماهنگی و پیگیری از واحدهای مختلف دانشگاه
• تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست¬ها، هماهنگی در برگزاری مراسم‌ها و فعالیت¬های عمومی دانشگاه، انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت¬ها
• انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت¬های داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی¬ربط و انجام تشریفات مربوطه
• جمع¬آوری و انتشار اخبار و اطلاعات دانشگاه، اطلاع¬رسانی داخلی و خارجی، مدیریت تبلیغات و اطلاع¬رسانی رسانه¬ ای، اینترنتی و محیطی دانشگاه
• اجرای کلیه امور مطبوعاتی و رسانه¬ای دانشگاه و ارائه پاسخ به مراجع بیرونی در موارد مقتضی
• اجرای برنامه¬ های افکارسنجی داخلی و اجتماعی و تدوین گزارش¬های مربوطه با هماهنگی واحدهای دانشگاه
• مدیریت وب سایت¬های اطلاع¬ رسانی دانشگاه و نظارت بر سایر وب سایت-های دانشگاه

 modiran3

 همکاران دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

 
 
   

Rohani

نام و نام خانوادگی: جواد روحانی نژاد

سمت: کارشناس مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ

شماره داخلی: 38802435

ایمیل: rowhani.javad@gmail.com

 

 

 
Karbalaei

نام و نام خانوادگی:  معصومه کربلایی

سمت: مسئول دفتر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

شماره تماس : 38802436

پست الکترونیک : karbalai@um.ac.ir

Saboorian

نام و نام خانوادگی: ناهید صبوریان

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و ارتباطات

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

شماره تماس : 38802004

پست الکترونیک: sabourian@um.ac.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگیفهیمه زنگنه

سمت: کارشناس اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست

شماره تماس : 38802273

پست الکترونیک: