ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 21 فروردین 1402 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در دانشکده علوم ریاضی با اعضاء هیات علمی این دانشکده دیدار کردند. در این نشست اعضاء هیات علمی به بیان مسائل مختلف دانشکده پرداخته و هیات رئیسه دانشگاه نیز در خصوص آن مسائل توضیحات و پاسخ هایی را ارائه نمودند.

riazi2

 

riazi1