دانشکده ها

ارسال شده در تاریخ :

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها


 


تشکیلات دانشکده‏ها و واحدهاى تحت پوشش دانشگاه

اصلى‏ترین رکن در دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزش‏عالى کشور و رفع نیاز جامعه به نیروى انسانى متخصص و تربیت افراد مستعد بر اساس الگوى برنامه توسعه کشور، دانشکده‏ها و گروههاى آموزشى هستند.

وظایف دانشکده
 • آموزش نظرى و عملى دانشجویان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقیقات علمى بر حسب نیازهاى اقتصادى، اجتماعى و تکنولوژى کشور درچارچوب برنامه‏هاى دانشگاه
 • تشکیل سمینارها و کنفرانسهاى علمى از طریق همکارى با واحدهاى ذى ربط دانشگاه
 • ایجاد تسهیلات آموزشى و غیر آموزشى براى دانشجویان دانشکده
 • برقرارى روابط علمى و آموزشى با متخصصان و دانشگاههاى داخلى و خارجى و تبادل اعضاى هیأت علمى و دانشجو از طریق همکارى با مقامات ذى‏ربط دانشگاه
 • تأمین اعضاى آموزشى دانشکده و همکارى در این زمینه با سایر دانشکده‏هادرصورت لزوم
 • انجام خدمات مختلف آموزشى، دانشجویى، اداره امور کتابخانه دانشکده و سایر خدمات با همکارى واحدهاى ذى‏ربط
 • پیش‏بینى نیروى انسانى مورد نیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذى‏ربط دانشگاه
 • همکارى با دفتر طرح و برنامه دانشگاه درتهیه و تنظیم بودجه سالانه دانشکده. انجام‏امورمالى‏وادارى‏دانشکده‏درحدوداختیارات


 1. شوراى دانشکده

  به منظور هماهنگى گروههاى آموزشى و اجراى ضوابط و مقررات آموزشى و پژوهشى، شوراى تخصصى آموزشى - پژوهشى دانشکده با ترکیب رئیس دانشکده و معاونان دانشکده و مدیران گروههاى آموزشى، تشکیل مى‏شود.

  وظایف
  • برنامه‏ریزى جهت فراهم ساختن زمینه اجراى مصوباتى که توسط معاونان آموزشى و پژوهشى دانشگاه ابلاغ مى‏شود
  • تدوین سیاستهاى آموزشى و پژوهشى دانشکده با توجه به خط مشى آموزشى و پژوهشى دانشگاه
  • بررسى و تدوین برنامه‏هاى آموزشى دانشکده
  • بررسى طرحهاى پژوهشى دانشکده و ارجاع آنها به شوراى پژوهشى دانشگاه
  • اتخاذ تصمیمهاى اجرایى جهت هماهنگى و تطابق زمانى تعلیم و تحقیق در دانشکده
  • بررسى و تعیین نیاز دانشکده به اعضاى هیأت علمى و پیشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • ارزیابى و تأیید کتب و جزوه‏ها و سایر مواد درسى مورد استفاده اعضاى هیأت علمى
  • بررسى و ارزیابى تألیفات و ترجمه‏هاى علمى و مقالات پژوهشى اعضاى هیأت علمى دانشکده به منظور ترفیع و ارتقاى مرتبه علمى آنان و پیشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • بررسى و ارزیابى محتواى دروس به منظور ارتقاى کیفیت آموزشى و پژوهشى و پیشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده و پیشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده و پیشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • بررسى موارد مربوط به شرکت در سمینارهاى علمى و فرصتهاى مطالعاتى و پیشنهاد آن به شوراى دانشگاه
  • بررسى و اظهارنظر درباره سایر مواردى که توسط رئیس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود
 2. ریاست دانشکده

  این مقام، از طرف رئیس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نیاز و به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه، مى‏تواند یک تا سه معاون باعناوین: معاون آموزشى و دانشجویى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشکده را به کار بگیرد.
  وظایف

  • ایجاد زمینه‏هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ مى‏شود
  • ایجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشکده
  • تشکیل‏شوراى‏دانشکده و نظارت بر فعالیت آن
  • ارزیابى و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهاى واحدهاى ذى‏ربط دانشکده
  • شرکت در جلسات شوراى دانشکده و دانشگاه
  • نظارت بر کار شوراهاى تخصصى دانشکده
  • نظارت بر حُسن اجراى وظایف آموزشى، پژوهشى اعضاى هیأت علمى دانشکده
  • ارزیابى عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده و نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات
  • پیشنهاد مدیر گروه آموزشى به ریاست دانشگاه
  • تأمین کارکنان مورد نیاز دانشکده ( اعم از هیأت‏ علمى‏ و ادارى) با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذى‏ربط
  • بررسى صلاحیت معاونان گروههاى آموزشى
  • پیشنهاد عزل و نصب معاونان و مدیران گروههاى آموزشى دانشکده
  • پیشنهاد ترفیع اعضاى هیأت علمى دانشکده به معاونت آموزشى و هیأت ممیزه
  • ایجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشکده

  این مقام، از طرف رئیس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نیاز و به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه، مى‏تواند یک تا سه معاون باعناوین: معاون آموزشى و دانشجویى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشکده را به کار بگیرد.

 3. اداره امور عمومى دانشکده

  براى انجام امور و برنامه‏هاى تنظیمى و مصوب دانشکده، اداره امور عمومى نقش مؤثرى دارد.

  وظایف

  • انجام کلیه فعالیتهاى مالى و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات مربوطه
  • خرید وسایل مورد نیاز دانشکده براساس دستورالعملها و مقررات
  • برآورد وسایل و لوازم مورد نیاز دانشکده و پیگیرى در تأمین آنان
  • انجام امور مربوط به ثبت و توزیع نامه‏هاى صادره و وارده
  • ابلاغ قوانین، آیین‏نامه‏ها، بخشنامه‏ها و دستورات ادارى به واحدها و گروههاى آموزشى طبق دستور رئیس دانشکده
  • مراقبت و بهره‏بردارى از شبکه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، کولر و.... با همکارى واحدهاى ذى‏ربط
  • حفاظت از ساختمانها و اموال دانشکده با همکارى سایر واحدها
  • ایجاد تسهیلات لازم در امر نقل و انتقال وسایل و لوازم واحدها با همکارى واحدهاى ذى‏ربط
  • انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏رسانى و سایر امور مشابه
  • تنظیم گزارش از فعالیتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 4. کتابخانه

  کتابخانه مسؤول ارائه خدمات کتابدارى و تسهیلات لازم به اعضاى هیأت علمى و دانشجویان مى‏باشد.

  وظایف

  • تهیه کتب‏ومجلات و نشریات مورد نیاز دانشکده به منظور استفاده دانشجویان و اعضاى هیأت علمى
  • امانت دادن کتب به اعضاى هیأت علمى و دانشجویان دانشکده
  • تهیه فهرست نام و مشخصات آخرین کتب و نشریات علمى مورد نیاز دانشکده و تسلیم آن به مقامات ذى‏ربط به منظور صدور مجوز خرید
  • اعمال روشهاى علمى کتابدارى در کتابخانه
  • اجراى‏دستورالعملهاى صادره‏از کتابخانه مرکزى
  • دراختیارگذاشتن سالن مطالعه براى دانشجویان
  • تهیه گزارش از فعالیتهاى انجام شده جهت ارائه به رئیس دانشکده
 5. اداره خدمات آموزشى و دانشجویى

  انجام کلیه امور مربوط به موضوعات آموزشى و خدمات دانشجویى، بر عهده اداره آموزش دانشکده مى‏باشد.

  وظایف

  • اجراى کلیه مقررات آموزشى از طریق برقرارى ارتباط با مدیریت آموزشى دانشگاه
  • همکارى با مدیران گروههاى آموزشى در تنظیم برنامه‏هاى آموزشى و ارسال برنامه فوق براى رئیس دانشکده (توسط مدیران گروهها)
  • ثبت‏نام و تعیین حذف و تغییر واحدهاى درسى دانشجویان با مشارکت مدیران گروههاى آموزشى و استادان راهنما بر اساس مقررات کلى آموزشى
  • تنظیم کارت تحصیلى دانشجویان و ارسال آن به معاونت آموزشى جهت تأیید
  • تنظیم برنامه دانشجویان ورودى هر ترم و هر رشته و ارائه فهرست واحدهاى اخذ شده و جمع واحدهاى انتخابى
  • تکمیل فرمهاى مربوط به قرارداد آموزانه (حق‏التدریس) استادان ، مطابق دستور رئیس دانشکده و ارسال آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • ثبت‏نام و برنامه‏ریزى دروس عمومى و تربیتى با هماهنگى دانشکده مربوط و گروه معارف
  • کنترل تشکیل کلاسهاى دانشکده برطبق برنامه پیش‏بینى شده و ارسال گزارش هفتگى به رئیس دانشکده و مدیریت آموزشى دانشگاه
  • ارسال اخطار به دانشجویانى که در مهلت مقرر جهت ثبت‏نام مراجعه ننموده‏اند
  • برگزارى وتنظیم گزارش‏نحوه اجراى امتحانات
  • اخذ نمرات در تاریخ تعیین شده از استادان‏و اعلام نتایج امتحانات
  • اعلام اسامى دانشجویان مشروط و اخراج آموزشى، به رئیس دانشکده و مدیریت آموزشى دانشگاه
  • تهیه و تنظیم مدارک دانشجویان متقاضى مرخصى تحصیلى
  • انجام اقدامات لازم در مورد دانشجویان متقاضى انصراف دائم از تحصیل
  • صدور گواهى اشتغال به تحصیل دانشجویان متقاضى و ارسال یک نسخه از آن به مدیریت آموزشى دانشگاه
  • تهیه کارنامه نمرات تحصیلى فارغ‏التحصیلان و ارسال یک نسخه از آن جهت تأیید به گروه مربوط
  • کنترل و بررسى وضعیت کلاسهاى درس از لحاظ کمبود وسایل آموزشى و کمک آموزشى
  • انجام امور دفترى و بایگانى
  • تهیه گزارش از فعالیتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
  • انجام سایر امور محول در چارچوب وظایف
 6. وظایف و اختیارات گروههاى آموزشى

  • هماهنگ ساختن فعالیتهاى آموزشى و پژوهشى در رشته‏هاى مربوط در گروه
  • تهیه برنامه‏هاى آموزشى که در گروه تدریس مى‏شود
  • نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب و جزوه‏هاى درسى و اظهارنظر در مورد محتواى دروس براساس برنامه‏ها و سرفصلهاى مصوب شوراى عالى برنامه‏ریزى
  • اظهارنظر در باره ساعات تدریس، تحقیق و مشاوره اعضاى گروه
  • اظهارنظر راجع به سیاست گروه در مورد پذیرش (تغییر رشته، انتقال، میهمان، مرخصى) دانشجویان و تعیین کمبود واحدهاى درسى آنان
  • بررسى طرحهاى تخصصى ارائه شده از طرف اعضاى گروه و پیشنهاد آنها به شوراى دانشکده
  • اظهارنظر در باره مأموریتهاى علمى اعضاى گروه و پیشنهاد آن به شوراى دانشکده
  • پیش‏بینى نیاز گروه به پذیرش عضو جدید به عنوان کادر هیأت علمى متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحیت علمى داوطلبان استخدام
  • ارزیابى سالیانه کار گروه براى طرح در شوراى دانشکده
  • بررسى و اعلام نظر براى اصلاح سرفصلها و تجدیدنظر در عنوان درسها به لحاظ اختصاصى و اختیارى و همچنین تعیین محتواى دروس با توجه به آخرین پیشرفتهاى علمى براى تصویب در شوراى عالى برنامه‏ریزى

 

لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها