هیأت رئیسه دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
 

 DrKafi1

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی

شماره تماس: 38802435

پست الکترونیک: m.kafi@um.ac.ir

 

DrPishGhadam

دکتر رضا پیش قدم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شماره تماس: 38802440

پست الکترونیک: pishghadam.um.ac.ir

 

DrBahrami

دکتر احمدرضا بهرامی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم

شماره تماس: 38802512

پست الکترونیک: ar-bahrami@um.ac.ir

 

DrTaheri

دکتر حمیدرضا طاهری

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی

شماره تماس: 38802515

پست الکترونیک: hamidtaheri@um.ac.ir

 

DrAnsari

دکتر حسین انصاری

معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی

شماره تماس: 38802511

پست الکترونیک: Ansariran@gmail.com

 

 DrRahimNia

دکترفریبرز رحیم نیا

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه

استاد گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی

شماره تماس: 38802514

پست الکترونیک: r-nia@um.ac

 

DrSepehr

دکتر عادل سپهر

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار مدیریت مناطق خشک وبیابانی

شماره تماس: 38802429

پست الکترونیک: adelsepehr@um.ac.ir

 

HEHosseiniMotlagh1

حجت الاسلام مهدی حسینی مطلق

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد

  شماره تماس: 38806420

پست الکترونیک: mahdi94120@gmail.com

 

آخرین اخبار