استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1طهانیمسعودمهندسی مهندسي مكانيكmtahani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtahani
2طباطبائیان نیم آوردفخرالساداتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيtabatabaeian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaeian
3طهماسبیعبدالمنصورکشاورزی علوم داميa.tahmasbi@lycos.comhttp://www.um.ac.ir/~tahmasebi
4طهمورث پورمجتبیکشاورزی علوم داميm_tahmoorespur@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tahmoores
5طباطبائی یزدیفریدهکشاورزی علوم و صنايع غذاييtabatabai@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabatabai
6طباطبائی یزدیفاطمهمنابع طبیعی و محیط زیست محيط زيستfatemeh.tabata@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~f.tabatabaei
7طباطبائیسیدمحمودالهیات و معارف اسلامی معارف اسلاميtabanet@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sadeghzadeh-t
8طاهرزاده ثانیمحمدمهندسی مهندسي برقtaherzadeh_mohammad@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~taherzadeh
9طوسیان شاندیزحیدرمهندسی مهندسي برقhtoosian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~htoosian
10طاهری نیاامیر حسینمهندسی مهندسي كامپيوترtaherinia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taherinia
11طالب پورمهدیعلوم ورزشیرفتار حرکتیmtalebpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mtalebpour
12طاهری تربتیحمید رضاعلوم ورزشیرفتار حرکتیhamidtaheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hamidtaheri
13طبیبیزهراعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیztabibihttp://www.um.ac.ir/~tabibi
14طاهریجعفرمعماری و شهرسازیمعماريj.taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.taheri
15طبسی زادهمحمدکشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستمtabasizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tabasizadeh
16طاهریپریساکشاورزیگیاهپزشکیp-taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~p-taheri
17طریقیسعیدکشاورزیگیاهپزشکیstarighi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~starighi

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا