استادان

 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حسینیاکرممعماری و شهرسازیمعماريakram.hosseini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ak_ho_56
2طاهریجعفرمعماری و شهرسازیمعماريj.taheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.taheri
3فیض آبادیمحمودمعماری و شهرسازیمعماري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~feizabadi
4قهرمانیهومنمعماری و شهرسازیشهرسازيhghahremani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hghahremani
5معروفیحسینمعماری و شهرسازیشهرسازي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~maroufi
6مهدیزادهسارامعماری و شهرسازیشهرسازيsaramahdizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saramahdizadeh
7کامل نیاحامدمعماری و شهرسازیمعماريkamelnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kamelnia

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده