استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیمی وشکیحمیدرضاعلوم ریاضیریاضی محضvishki@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~vishki
2احمدیجعفرعلوم ریاضی آمارahmadi-j@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadi-j
3امینیمحمدعلوم ریاضی آمارm-amini@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m-amini
4ترابی اردکانیحمیدعلوم ریاضیریاضی محضhamid_torabi86@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.torabi
5توکلیمصطفیعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m_tavakoli
6جانفدامحمدعلوم ریاضیریاضی محضmjanfada@gmail.com, janfada@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~janfada
7جباری نوقابیمهدیعلوم ریاضی آمارjabbarinm@um.ac.ir; jabbarinm@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbarinm
8جباری نوقابیهادیعلوم ریاضی آمارJabbarinh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jabbarinh
9حبیبی رادآرزوعلوم ریاضی آمارahabibi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahabibi
10حجازیانشیرینعلوم ریاضیریاضی محضhejazian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hejazian
11خشیارمنشکاظمعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khashayar
12دوست پرستمهدیعلوم ریاضی آمارdoustparast@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~doustparast
13رئیسی طوسیریحانهعلوم ریاضیریاضی محضraisi@um.ac.ir, reihanehraisi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~raisi
14رادمهرفرزادعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~f.radmehr
15رزمخواهمصطفیعلوم ریاضی آمارrazmkhah_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razmkhah_m
16رضائی رکن آبادیعبدالحمیدعلوم ریاضی آمارrezaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rezaei
17رمضانیانرسولعلوم ریاضیرياضي كاربرديrasool.ramezanian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~rramezanian
18رهبرنیافریدونعلوم ریاضیرياضي كاربرديrahbarnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rahbarnia
19زمانیمسلمعلوم ریاضیرياضي كاربردي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~moslem.zamani
20زمانی بهابادیعلیرضاعلوم ریاضیریاضی محضzamany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zamany

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا