استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آقامحمدیان شعربافحمیدرضاعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيaghamohammadian@un.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghamohammadian
2آهنچیانمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيahanchi8@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahanchi8
3ارسطوپورشعلهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیarastoopoor@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~arastoopoor
4اصغری ابراهیم آبادمحمدجوادعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيmjasghari@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mjasghari
5اصغری نکاحسید محسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيasghari-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghari-n
6امین خندقیمقصودعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيaminkhandaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminkhandaghi
7امین یزدیسیدامیرعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيyazdi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yazdi
8باغگلیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيbaghgoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baghgoli
9بردبارمریمعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيmbordbar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbordbar
10بهزادیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیhassanbehzadi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hasanbehzadi
11بیگدلیایمان اللهعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيibigdeli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ibigdeli
12تجعفریمعصومهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیtajafari2012@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~tajafari
13جاویدی کلاته جعفرابادیطاهرهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيtjavidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidi-d
14جعفری ثانیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hsuny
15حسین قلی زادهرضوانعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيrhgholizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rezvan
16سعیدی رضوانیمحمودعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيsaeedy@um,ac,irhttp://www.um.ac.ir/~saeedy
17سلطانی کوهبنانیسکینهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~s.soltani
18سپهری شاملوزهرهعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيz.s.shamloo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~z.s.shamloo
19شعبانی ورکیبختیارعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيbshabani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bshabani
20صالحی فدردیجوادعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيj.s.fadardi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.s.fadardi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده