استادان

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آقامحمدیان شعربافحمیدرضاعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيaghamohammadian@un.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghamohammadian
2آهنچیانمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیahanchi8@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahanchi8
3ارسطوپورشعلهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیarastoopoor@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~arastoopoor
4اصغری ابراهیم آبادمحمدجوادعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيmjasghari@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mjasghari
5اصغری نکاحسید محسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیasghari-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghari-n
6امین خندقیمقصودعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیaminkhandaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminkhandaghi
7امین یزدیسیدامیرعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی تربیتی و مشاورهyazdi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yazdi
8باغگلیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیbaghgoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baghgoli
9بردبارمریمعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیmbordbar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbordbar
10بهزادیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیhassanbehzadi@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~hasanbehzadi
11بیگدلیایمان اللهعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيibigdeli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ibigdeli
12تجعفریمعصومهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیtajafari2012@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~tajafari
13جاویدی کلاته جعفرابادیطاهرهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیtjavidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~javidi-d
14جعفری ثانیحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hsuny
15حسین قلی زادهرضوانعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیrhgholizadeh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rezvan
16سعیدی رضوانیمحمودعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیsaeedy@um,ac,irhttp://www.um.ac.ir/~saeedy
17سلطانی کوهبنانیسکینهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~s.soltani
18سپهری شاملوزهرهعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيz.s.shamloo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~z.s.shamloo
19شعبانی ورکیبختیارعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیbshabani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bshabani
20صالحی فدردیجوادعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيj.s.fadardi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j.s.fadardi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده