استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1براتپورباجگیرانسیمیندختعلوم ریاضی آمارbaratpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baratpour
2بزرگ نیاابوالقاسمعلوم ریاضی آمارa.bozorgnia&khayyam.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bozorgnia
3بکائیانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكwww.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bokaeyan
4باقرینادرعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيnbagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nbagheri
5بیات مختاریمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayatmokhtari
6بنایان اولمحمدکشاورزی زراعت واصلاح نباتات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~banayan
7برید فاتحینصرت الهعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nb-fatehi
8بشرویهمنیژهعلوم زيست شناسيboshroye@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~boshroye
9بحرالعلوممحمودعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bahrololoom
10بهنام ده کردیمحبوبهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehkordy
11بوسعیدیفاطمهعلوم شيميbosaidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bosaidi
12بکاولیمهدیعلوم شيميmbakavoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbakavoli
13بیات مختاریپریرخعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayat-m
14بهروانحسینادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيbehravan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behravan
15باسامیمحمدرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميbassami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bassami
16بهزادخلیلکشاورزی علوم و صنايع غذاييbehzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behzad
17بیات مختاریعلیمهندسی مهندسي برقb_m_ali@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~b_m_ali
18بلوری بزازمحمدحسینمهندسی مهندسي عمرانmbolooribb@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mbolouri
19ببرحسینیمسعودعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbhosseini
20باقریرجبعلیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیra_bagheri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~r_bagheri

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده