استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1امام زادهسیدمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثemamzadeh.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emamzadeh
2جلیلیمهدیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميjalili.m12@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~jalili-m
3حسین زاده باجگیرانمحسنالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثmhbajgiran@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hosseinzadeh
4حسینی شریفسیدعلیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميpooyandish@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hsharif
5سرگلزائی نظام دوستعلیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيsargolzaie@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sargolzaie
6سعیدینصرت الهالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsaeedi
7صانعی مهریمیرزا مهدیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~msaneie
8عبداللهی نژادکریمالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~abdolahi-k
9فیاض صابریعزیزالهالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fsaberi
10مشائیمحمد رضاالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميmashaee-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mashshaei
11منصوری مقدمهادیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hmansoori
12موسویسیدرضاالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیmosavi-r@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mosavi-r
13میلانی نژادفریدونعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~milaninejad
14همتی گلیانعبدالهالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميhemati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hemati
15واعظمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديث(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~vaez
16یزدی مطلقمحمودالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yazdi-m

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده