اطلاعیه دوره کارشناسی حسابداری (مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد و کالج گریفیث کشور ایرلند)

ارسال شده در تاریخ :

اطلاع رسانی دوره کارشناسی حسابداری (مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد و کالج گریفیث کشور ایرلند) بنا به مصوبه 951 مورخ 1400/12/1 ابلاغی مورخ 1401/1/24 شورای گسترش آموزش عالی،مفاد قرارداد به صورت فایل در زیرآمده است:

01

آخرین اخبار