کارمندان

 
 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
161مصطفی نژاد تبریزیصمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mostafanezhad.staffcms.um.ac.ir
162مظاهریسیداحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://mazaheri.staffcms.um.ac.ir
163مظفرمقدممهری الساداتبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mozafar-mo.staffcms.um.ac.ir
164مقیمیفاطمه اشرفبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://famoghimi.staffcms.um.ac.ir
165ملائیصدیقهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://molaee.staffcms.um.ac.ir
166موسوی حرمیسیدرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://moussavi.staffcms.um.ac.ir
167موقر قره باغنسیمشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://movaghar.staffcms.um.ac.ir
168مه پورشهنازبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mahpour.staffcms.um.ac.ir
169مهدوی شهریناصربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://mahdavin.staffcms.um.ac.ir
170میرشاهیحسنعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://mirshahi.staffcms.um.ac.ir
171میلانی نژادفریدونبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://milaninejad.staffcms.um.ac.ir
172نجفیمهدیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://mnadjafi.staffcms.um.ac.ir
173نخعیمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://nakhaei-mo.staffcms.um.ac.ir
174نصرتفاطمه (شهلا)بازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://nosrat.staffcms.um.ac.ir
175نصرت آبادیغلامحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://nosratabadi-gh.staffcms.um.ac.ir
176نورائیسید جوادبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://nooraee.staffcms.um.ac.ir
177نیک پسندمحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://nikpasand.staffcms.um.ac.ir
178وزیری نژادمهشیدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://vazirinezhad.staffcms.um.ac.ir
179وطن پروررضاشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://vatanparvar.staffcms.um.ac.ir
180ویسیعلی اکبربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://visi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی