کارمندان

 
 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
141کلانیمحمدرضاشاغلدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://kalani.staffcms.um.ac.ir
142کمالیفاطمهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://fatemehkamali.staffcms.um.ac.ir
143کمپانیاحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://kompany.staffcms.um.ac.ir
144کنگرلوسهیلابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://kangarloo.staffcms.um.ac.ir
145کوهی فایق دهکردیرحیمبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://kohi.staffcms.um.ac.ir
146گلمکانیمجتبیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://golmakani-mo.staffcms.um.ac.ir
147گنجیمحمدحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://ganji.staffcms.um.ac.ir
148گودرزیجعفربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://j.goodarzi.staffcms.um.ac.ir
149لاهوتیمهردادبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://mlahouti.staffcms.um.ac.ir
150ماهوانحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mahovan.staffcms.um.ac.ir
151مؤذنی لطف آبادیمعصومهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://moazzeni.staffcms.um.ac.ir
152محبوبیاسدالهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://mahboubi.staffcms.um.ac.ir
153محمد دوستمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://md-m.staffcms.um.ac.ir
154محمدپوربهرامبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mp-b.staffcms.um.ac.ir
155محمدزادهعفتبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mz-e.staffcms.um.ac.ir
156مختاری امیرمجدیعلیرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mokhtari.staffcms.um.ac.ir
157مرادیحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://moradi.staffcms.um.ac.ir
158مژدهیمینابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mozhdehi.staffcms.um.ac.ir
159مشفقیعفتشاغلدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://e.moshfeghi.staffcms.um.ac.ir
160مشکینیمسعودبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://meshkini.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی