کارمندان

 
 
 
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
121علیزاده قنادمحمدحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://malizadeh.staffcms.um.ac.ir
122غفوریمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://ghafoori.staffcms.um.ac.ir
123غفوریان سنگچولیمحمدحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://sangchooli.staffcms.um.ac.ir
124فدائی زهانغلامعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://fzohan.staffcms.um.ac.ir
125فداکار لنگرودیعباسبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://langroodi.staffcms.um.ac.ir
126فرشیدفرشادشاغلدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://f-farshid.staffcms.um.ac.ir
127قاسم زادهزهراملقب به فرشتهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://ghasemzd.staffcms.um.ac.ir
128قاسمی شهریسید محمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://sm-shahri.staffcms.um.ac.ir
129قانعملیحهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://ghane-m.staffcms.um.ac.ir
130قنبریجمشیدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://ghanbari.staffcms.um.ac.ir
131قورچی روکیملیحهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://ghoorchi.staffcms.um.ac.ir
132قیاسی کاکائیصادقبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://ghiasi-k.staffcms.um.ac.ir
133قیاسی کاکائیمهریشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://ghiyasi.staffcms.um.ac.ir
134کارآمدرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://kara.staffcms.um.ac.ir
135کاظمپورعبدالرسولبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://kazempoor.staffcms.um.ac.ir
136کاظمی ریابیسید حسنشاغلدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://kazemi-r.staffcms.um.ac.ir
137کاهنیشیواشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://kaheni.staffcms.um.ac.ir
138کرمیموسیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://karami.staffcms.um.ac.ir
139کریم پورمحمدحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://karimpur.staffcms.um.ac.ir
140کریمیغلام محمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://karimi-gm.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی