کارمندان

 
 
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
101صنعتی تیرگاننسرینشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://nasrinsanati.staffcms.um.ac.ir
102ضیائی جوان بختاکرمبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://ziaei-ja.staffcms.um.ac.ir
103ضیائی سیستانیطاهرهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://ziaee-s.staffcms.um.ac.ir
104ضیافتی باقرزادهسیداحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://ziafati.staffcms.um.ac.ir
105طاهرنیاآزادهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://tahernia.staffcms.um.ac.ir
106طبسیالههشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://tabasi.staffcms.um.ac.ir
107طهرانیعباسبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://tehrani-a.staffcms.um.ac.ir
108طهماسبیمعصومهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://mtahmasbi.staffcms.um.ac.ir
109طیاریسیدفرامرزبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://tayyari.staffcms.um.ac.ir
110طیرانی نجارانمحمدحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://tayerani.staffcms.um.ac.ir
111ظریفیان ناظمیعلی اکبربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://zarifian.staffcms.um.ac.ir
112عاشوریعلیرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://ashouri.staffcms.um.ac.ir
113عبداللهیقنبرعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://abdolahi.staffcms.um.ac.ir
114عدالتی شعربافمحمدتقیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://rasad105.staffcms.um.ac.ir
115عطاران کاخکیابراهیمبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://attaran.staffcms.um.ac.ir
116عطارخراسانیمهدیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://atar-kh.staffcms.um.ac.ir
117عظیمی قالی‌بافمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://azimi-gh.staffcms.um.ac.ir
118عقیلی عطاراحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://aqili-at.staffcms.um.ac.ir
119علی زاده نمینیمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://namini.staffcms.um.ac.ir
120علی نژادمحمدرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://alinejad.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی