کارمندان

 
 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
81سبزه بینمحمدیوسفبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://sabzehbin.staffcms.um.ac.ir
82سپیدبرفاطمه شاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://sepidbar.staffcms.um.ac.ir
83سرافرازیزدیعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://asarafraz.staffcms.um.ac.ir
84سربیشه ئیمحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://sarbishei.staffcms.um.ac.ir
85سلیمانی زادهمحمدتقیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://soleimanizadeh.staffcms.um.ac.ir
86سلیمیاحمدشاغلدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://salimi-s.staffcms.um.ac.ir
87سورگیمحمدحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://soorgy.staffcms.um.ac.ir
88سهرابیخدیجهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://sohrabi-kh.staffcms.um.ac.ir
89سیدیسیدمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://smseyedi.staffcms.um.ac.ir
90شافعیغلامحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://shafeie.staffcms.um.ac.ir
91شاه طهماسبیناصربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://nasser.staffcms.um.ac.ir
92شاهرخیفتح الهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://rakhsh.staffcms.um.ac.ir
93شجاع طاهریجعفربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://j-shoja.staffcms.um.ac.ir
94شجاعیمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://shojaei-mo.staffcms.um.ac.ir
95شخص امام پورجلالبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://emampoor.staffcms.um.ac.ir
96شعبانی عطارحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://shabani-at.staffcms.um.ac.ir
97شعرباف اکبریفاطمهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://akbari-fs.staffcms.um.ac.ir
98صادقییعقوبعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://sadeghi-ya.staffcms.um.ac.ir
99صالح زادهربابهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://salehzadeh-ro.staffcms.um.ac.ir
100صفری برجیاحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://safari-bo.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی