کارمندان

 
 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
61دامغانی زاده محمدآبادعلی اصغربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://damghani.staffcms.um.ac.ir
62درویشجمشیدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://darvish.staffcms.um.ac.ir
63دوست محمدییداللهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://dost-mo.staffcms.um.ac.ir
64دولت آبادیبهمنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://dolatabadi-b.staffcms.um.ac.ir
65دهقانمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://dehghan.staffcms.um.ac.ir
66ذبیحیغلامرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://zabihi-gh.staffcms.um.ac.ir
67ذکائیمحمودبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://m.zokaei.staffcms.um.ac.ir
68رجب زادهجوادبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://rajabzadeh-j.staffcms.um.ac.ir
69رحمانی اینچه کیکانلوبابابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://rahmani-k.staffcms.um.ac.ir
70رحیمیمحمدفرهادبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://rahimif.staffcms.um.ac.ir
71رحیمی زادهمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://rahimizh.staffcms.um.ac.ir
72رضائیعلیرضاشاغلدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://alirezarezaei.staffcms.um.ac.ir
73روحیمحمدحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://rohi-mh.staffcms.um.ac.ir
74رونقیغلامحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://ronaghi.staffcms.um.ac.ir
75زرگرانمهدیشاغلدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://zargaran.staffcms.um.ac.ir
76زمردیمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://zomorodi.staffcms.um.ac.ir
77زهرائیجهان بخشبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://zahraee.staffcms.um.ac.ir
78سالاری کته شمشیریعلی جمعهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://shamshiri-sk.staffcms.um.ac.ir
79سالمیمحمودبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://salemi.staffcms.um.ac.ir
80سبزواریام البنینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://sabzevari.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی