کارمندان

 
 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
41جوشنی نوقابیام البنینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://joushani-no.staffcms.um.ac.ir
42جهانسوزایرانبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://iran-j.staffcms.um.ac.ir
43چم پورمحمدرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://jamour-mr.staffcms.um.ac.ir
44چمسازمحمودبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://chamsaz.staffcms.um.ac.ir
45حافظی مقدسحمیدشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://h-hafezi.staffcms.um.ac.ir
46حسن زاده سیستانیحسنبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://sistani-hh.staffcms.um.ac.ir
47حسین زاده حریرینفیسهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://nh-hariri.staffcms.um.ac.ir
48حسینیمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://seyedhosseini.staffcms.um.ac.ir
49حسینی زادگانسیدهاشمبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://hosseinizadegan.staffcms.um.ac.ir
50حسینیان ازغدیعلییهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://e.hoseinian.staffcms.um.ac.ir
51حق پیمازهراشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://haghpeima.staffcms.um.ac.ir
52حلمیعبدالمجیدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://umhelmi.staffcms.um.ac.ir
53حیدریان شهریمحمدرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://shahri.staffcms.um.ac.ir
54خاکسارحاجی آبادمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://khaksar.staffcms.um.ac.ir
55خالصهبهرامبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://bkhaleseh.staffcms.um.ac.ir
56خانیعلیرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://khani.staffcms.um.ac.ir
57خسروفرپرویزبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://khosroufar.staffcms.um.ac.ir
58خشنودیفاطمهشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://khoshnoodi.staffcms.um.ac.ir
59خواجویمهدیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://khajavi.staffcms.um.ac.ir
60خیرخواهانهادیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://kheyrkhahan.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی