کارمندان

 
 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21برید فاتحینصرت الهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://nb-fatehi.staffcms.um.ac.ir
22بشرویهمنیژهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://boshroye.staffcms.um.ac.ir
23بصیریعلی اصغربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://basiri.staffcms.um.ac.ir
24بکاولیمهدیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://mbakavoli.staffcms.um.ac.ir
25بلیانیاحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://baliani.staffcms.um.ac.ir
26بنکدارمعصومهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://bonakdar-ma.staffcms.um.ac.ir
27بوسعیدیفاطمهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://bosaidi.staffcms.um.ac.ir
28بیات مختاریپریرخبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://bayat-m.staffcms.um.ac.ir
29بیدوئیپروینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://bidoei.staffcms.um.ac.ir
30بیرجند مشیریمسعودشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://birjandi.staffcms.um.ac.ir
31بینشسیده پروینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://binesh.staffcms.um.ac.ir
32پردلیپروانهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://pordeli.staffcms.um.ac.ir
33پسندشهینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://pasand.staffcms.um.ac.ir
34پسندمحمدعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://passand.staffcms.um.ac.ir
35پناه پورعلی رضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://panahpour.staffcms.um.ac.ir
36تجبرناصربازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://tajabor.staffcms.um.ac.ir
37تقوی رضوی زادهسیدهاشمبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://taghavi-r.staffcms.um.ac.ir
38تولائیزهرابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://tavallaii.staffcms.um.ac.ir
39جباری آزادعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://jabbari.staffcms.um.ac.ir
40جوانبختعباسعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی