کارمندان

 
 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۱۸۴ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
181هادویفاطمهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://fhadavi.staffcms.um.ac.ir
182هادی زاده یزدیمحمدهادیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://mhhadi.staffcms.um.ac.ir
183یازرلومحمدعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://ya326.staffcms.um.ac.ir
184یزدان بخشمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://myazdan.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی