کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آبیزیفاطمهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://abizi.staffcms.um.ac.ir
2آژیرالههبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://eajir.staffcms.um.ac.ir
3آقائیحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://ahaei-ho.staffcms.um.ac.ir
4آهنگر مقدمحسینشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://ahangar.staffcms.um.ac.ir
5ابراهیم پورابراهیمشاغلدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://e.ebrahimpour.staffcms.um.ac.ir
6ابراهیمی نصرآبادیخسروبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://khebrahimi.staffcms.um.ac.ir
7ادیالباف مقدمابراهیمبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://adialbaf.staffcms.um.ac.ir
8ارباب زوارمحمدحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://arbab.staffcms.um.ac.ir
9ارم نیاصدیقهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://eramnia.staffcms.um.ac.ir
10اشتیاق حسینیحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://heshtiagh.staffcms.um.ac.ir
11اشرفعلیرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://ashraf-a.staffcms.um.ac.ir
12اصغرزادهعباسعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://asgharzadeh-ab.staffcms.um.ac.ir
13امام دوستابراهیمبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://emamdoost.staffcms.um.ac.ir
14امیری مقدمدریهبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://amiri-mo.staffcms.um.ac.ir
15امین حسینیسیدحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://aminhosseini.staffcms.um.ac.ir
16امینی زهانحامدشاغلدانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://aminizohan.staffcms.um.ac.ir
17ایزدی نجف آبادیرضابازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://izadi.staffcms.um.ac.ir
18باقریمحمدبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://bagheri-mo.staffcms.um.ac.ir
19بحرالعلوممحمودبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی شیمیhttp://bahrololoom.staffcms.um.ac.ir
20بحرینیمحمودبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی فیزیکhttp://bahreinir.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی