دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی استان

سازمانها به منظور حصول اهداف مشخصی شكل میگیرند. از این رو لازم است تا همواره كیفیت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصل ، مسیر فعالیتها و اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر ، هدایت گردد.
اهداف اصلی دریك نظام دانشگاهی میتواند عمدتاً برسه محور : (الف) پیشبرد مرزهای دانش، (ب) آموزش نیروهای انسانی متخصص ومورد نیاز جامعه و (پ) تأمین نیازهای اجتماعی برای آموزش عالی ، استوار باشد. البته هر مؤسسه آموزش عالی باید با توجه به شرایط محیطی خود به تدوین رسالتها ، مأموریتها و اهداف ویژه برای خود بپردازد.
به منظور تحقق اهداف عام و خاص هر نظام دانشگاهی و دستیابی به سطح كیفیت مورد نظر ، باید كاركردهای مدیریت دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیرند. این كاركردها شامل : (1) برنامه ریزی ، (2) سازماندهی و هماهنگی، (3) هدایت و رهبری و (4) نظارت و ارزیابی ، است.

· نظارت دوره­ای بر مؤسسات آموزش عالی استان در راستای سیاست­ها، مصوبات و ضوابط ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

· تدوین و تنظیم صورتجلسات هیأت استانی

· تشكیل جلسات كارگروه­های نظارت و ارزیابی و پیگیری مصوبات و دریافت گزارش­ها

· رفع نواقص و پیگیری برای دریافت مستندات گزارش­های بازدید

· انعكاس مصوبات هیأت­های نظارت و ارزیابی به دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی استان

بررسی و پاسخگویی به شكایت­های صورت گرفته در خصوص گزارش­های نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی استان
بازديد: 10071 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395