دبیرخانه هیات های ممیزه و جذب


به منظور بررسى و تصویب تبدیل وضعیت و ارتقاى اعضاى هیأت علمى و پذیرش داوطلبان ورود به كادر آموزشى رسمى دانشگاه، براساس ضوابط و مقرّرات و ارزیابى نحوه عملكرد اعضاى هیأت علمى به لحاظ امور آموزشى و پژوهشى، هیأت ممیّزه با تركیب

رئیس دانشگاه، معاون آموزشى، معاون پژوهشى و تعداد ده تن از اعضاى هیأت علمى داراى مراتب استادى و دانشیارى، با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری ،تشكیل مى‏شود. همچنین نماینده كارگزینى دانشگاه و نماینده هیأت ممیّزه مركزى، در صورت لزوم بدون داشتن حق رأى، در جلسات حضور دارند. جلسات هیأت ممیّزه با حضور  23نفر از اعضا رسمیّت مى‏یابد و موضوعات مطرح شده با آراى اكثریت نسبى، مورد تصویب قرار مى‏گیرد.


سرپرست دبیرخانه هیات های ممیزه و جذبپایان‏ تصدى آغازتصدى نام‏ ونام‏ خانوادگى
92 87 جعفر نداف شرق
94 92 دكتر رحیم شالیان
ادامه دارد
94 مسعود حكیمی
  • انجام امور اجرایی و دبیرخانه­ ای هیأت‌های ممیزه و جذب هیأت علمی
  • دریافت درخواست­ها و مدارك اعضای هیأت علمی جهت جذب، ارتقا و ترفیع
  • آماده­ سازی مدارك و مستندات دریافتی مربوطه جهت طرح در جلسات هیأت ممیزه و جذب

  • برنامه­ ریزی و هماهنگی جهت تشكیل جلسات هیأت­های ممیزه و جذب، تدوین و ابلاغ صورت جلسات، و پیگیری مصوبات و تصمیم­ های اتخاذ شده
  • تهیه صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و تصمیم­های اخذ شده
  • پیشنهاد ضوابط و سازوكارهای اجرایی در خصوص ارزیابی جامع عملكرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی و تصمیم­گیری جهت جذب، ارتقا و ترفیع با همكاری سایر معاونت­های دانشگاه
  • پیگیری طرح و تصویب ضوابط و سازوكارهای مذكور در مراجع ذی­ربطبازديد: 7965 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395