مدیریت توسعه و انتقال فناوری

مدیریت توسعه و انتقال فناوری تشكیلاتى است كه از طریق آن زمینه ‏هاى ارتباط منطقى و اصولى بین توان علمى دانشگاه و امكانات و قابلیتهاى بالقوه و بالفعل بخشهاى مختلف جامعه در قالب ارائه طرحهاى كاربردی-مشاركتی برقرار مى‏ گردد. طرحهاى كاربردی-مشاركتی به تحقیقاتى گفته مى‏ شود كه از طریق آن موجبات بهینه ‏سازى كمّى و كیفى فرآورده‏هاى صنعتى - اقتصادى جامعه فراهم گردد.مدیران توسعه و انتقال فناوری از ابتدا تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى آغازتصدى پایان‏تصدى
مهندس احمد اشرف 71 79
دكتر محمد رحیم رهنما 79 83
دكتر احد ضابط 83 91
دكتر علی اكبر اكبری
91 92
دكتر امیر ملك زاده
92 ادامه دارد
نظارت برحُسن اجراى پروژه‏هاى كاربردى - مشاركتی
مطالعه و بررسى وضعیت بخشهاى تولیدى خدماتى از نظر محصولات و یا خدمات مورد انتظار آنها
برآورد نیازهاى بخشهاى تولیدى - خدماتى از لحاظ نیروى انسانى متخصص و بازآموزى شاغلین
تعیین امكانات، تعداد و محل گذراندن فرصت مطالعاتى براى اعضاى هیأت علمى در بخشهاى تولیدى - خدماتى
تعیین نوع و میزان كارآیى دانش‏ آموختگان شاغل در بخشهاى تولیدى - خدماتى
ارتباط با سایر دفاتر ارتباط با صنعت در مورد عملكرد و انجام پروژه‏هاى مشترك و نظایر آنها
بررسى مستمر نیاز كمى بخشهاى تولیدى - خدماتى
ایجاد تسهیلات در امر بهره‏گیرى دانشگاه و بخشهاى تولیدى - خدماتى از امكانات یكدیگر
بهره‏ گیرى از امكانات بخشهاى تولیدى، خدماتى براى آموزش دانشجویان در قالب كارورزى و كارآموزى
گردآورى و ثبت مسائل و مشكلات جامعه بطور مداوم و ارسال آنها به دانشكده‏ ها
برنامه‏ ریزى بازدیدهاى علمى براى استادان و دانشجویان از صنایع مختلف بطورى كه نتیجه مشاهدات به صورت گزارشهاى تحقیقى تحویل دفتر ارتباط با صنعت گردد
بازآموزى شاغلین و متخصصین صنایع

استفاده از صاحب‏نظران و متخصصین جامعه در امر تدریس دانشگاهها

بازديد: 6182 | آخرین ویرایش : شنبه 29 مهر 1396