مدیریت پژوهشی


انجام امور پشتیبانی مربوط به تحقیقات، راه را براى شكوفایى علوم و فنون هموار مى‏سازد و زمینه‏ساز اصلى پیشرفت علم و فناوری است.
مدیریت پژوهشى استادان مجرب را به پژوهش و تحقیق به صورت تخصصى در زمینه‏هاى مورد نیاز تشویق مى‏كند و با ایجاد گروههاى تحقیقاتى این امر را توسعه و تعمیم مى‏دهد.مدیران پژوهشى از سال 70تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى آغازتصدى پایان‏تصدى
دكترمحمدباقر شریفى 70 71
دكترسیدعلى‏مرتضوى 71 81
دكتر جمشید درویش 81 82
دكتر محسن دانش مسگران 82 85
دكتر علی مقیمی 85 88
دكتر مهرداد مهری 89 95

دكتر عبدالكریم سجادی
95
ادامه دارد
برنامه‌ریزی و پیشنهاد سیاست‌ها در زمینه ارتقای كمیت و كیفیت پژوهش در دانشگاه
نظارت مستمر بر عملكرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ارتقای عملكرد مذكور
طراحی و اجرای سازوكارها و روش‌های مناسب علم سنجی و ارزیابی فعالیت­ها و شاخص­های عملكرد پژوهشی اعضا
تأ‌یید فعالیت‌های پژوهشی اعضا جهت بهره‌گیری از امتیازها، تسهیلات و امكانات پژوهشی
نظارت مناسب جهت اطمینان از اصالت فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی در این خصوص
برنامه‌ریزی و ارائه خدمات، تسهیلات و مشوق‌های پژوهشی به اعضای هیأت علمی و دانشجویان در جهت تسهیل پژوهش در دانشگاه


بازديد: 4836 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395