معاونت پژوهش و فناوری

معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی معاونت پژوهشی و فناوری معاونت دانشجویی و فرهنگی معاونت اداری و مالیامور تحقیقاتى و پژوهشى از اهم اهداف تشكیل و فعالیت دانشگاه است كه این معاونت رهنمودهاى علمى و تخصصى مناسب را جهت گسترش و توسعه پژوهش در آموزش عالى ارائه مى‏دهد .معاونان پژوهشى دانشگاه از سال 62تاكنون

نام‏ونام‏خانوادگى آغازتصدى پایان‏تصدى
مهندس ابراهیم بازارى 62 65
دكتر محمد رضائى پژند 65 68
دكتر اسماعیل آیتى 68 71
دكتر سید حسین نوعى باغبان 71 77
دكتر على حائریان‏اردكانى 77 82
دكتر محمد رحیمی زاده 82 85
دكتر بختیار شعبانی وركی 85  88
دكتر علی مقیمی (سرپرست) 88 89
دكتر بختیار شعبانی وركی 89 92
دكتر احمد رضا بهرامی
92
ادامه دارد

 
تهیه و پیشنهاد آیین‏نامه‏هاى مختلف پژوهشى با كمك مسؤولان ذى ربط و نظارت بر حُسن اجراى آنها
انجام بررسیهاى لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهاى پژوهشى
برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نیز مؤسسات علمى به منظور جلب همكارى آنان در زمینه‏هاى مختلف پژوهشى
همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمینارها و كنفرانسهاى علمى و اجراى كلیه امور قراردادهاى تحقیقاتى و علمى- خدماتى بین دانشگاه و سایر مؤسسات
همكارى در اجراى دوره‏هاى كوتاه‏مدت پژوهشى براى مؤسسات غیر دانشگاهى
نظارت بر امور چاپ و انتشارات دانشگاه
برنامه‏ریزى جهت استفاده اعضاى هیأت علمى از فرصتهاى مطالعاتى داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
تهیه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهاى پژوهشى در قالب برنامه‏هاى میان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى دانشگاه
نظارت بر توزیع و تخصیص بورسها و نیز مأموریتهاى علمى خارج از كشور
نظارت در تهیه و تدوین اساسنامه‏ها و آیین‏نامه‏هاى مراكز تحقیقاتى وابسته
مطالعات لازم در زمینه ارزشیابى فعالیتهاى پژوهشى‏وارزیابى‏عملكردپژوهشى‏سالانه‏دانشگاه
نظارت بر كلیه امور پژوهشى، كتابخانه‏ها و بانكهاى اطلاعاتى دانشگاه
نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقیقات علمى
ایجاد زمینه‏هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرحهاى علمى و پژوهشى
بررسى ارزیابى فعالیتهاى دانشگاه در چارچوب برنامه‏هاى رشد و توسعه كشور در بخش آموزش‏عالى و طرح در هیأت رئیسه
اداره واحدهاى پژوهشى دانشگاه
انجام سایر امور محول شده
بازديد: 6211 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395