هیات امناهیات رئیسه دانشگاه هیات امنای دانشگاه شورای دانشگاه هیات ممیزه دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان


هیأت امناى دانشگاههاى فردوسى مشهد، بیرجند و تربیت معلّم سبزوار براساس قانون تشكیل هیأت امناى دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالى و پژوهشى، مصوّب جلسات یكصدوهشتادویكم و یكصدو هشتاد و سوم شوراى عالى انقلاب فرهنگى تشكیل شده است.
اعضاى هیأت امناى دانشگاه عبارتند از :
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،رؤساى دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالى استان، چهار تا شش تن از شخصیّتهاى علمى، ادبى و اجتماعى كشور كه نقش مؤثّرى در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند، رئیس یا نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. با تقسیم نواحى كشور به چند منطقه آموزشى توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى، استان خراسان خود یك منطقه آموزشى محسوب شد؛ تمامى مراكز آموزش عالى مستقر در آن داراى هیأت امناى مشترك خواهند بود. هیأت امناء، در هر سال سه جلسه به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناورى تشكیل مى‏دهد و در صورت لزوم با پیشنهاد یكى از اعضا و تصویب مقام ریاست، جلسه فوق‏العاده تشكیل مى‏شود. • تصویب آیین نامه داخلى.
 • تنظیم‏وتصویب بودجه تفصیلى سالیانه دانشگاه.
 • تعیین نحوه نگهدارى اموال و بررسى چگونگى نظارت و تمركز حسابهاى اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه.
 • تعیین نحوه برداشت و مصرف كمكهاى دریافتى مردمى، موضوع بند د ماده 27آیین‏نامه مالى و معاملاتى دانشگاهها.
 • تصویب سازمان ادارى و تشكیلاتى دانشگاه، براساس ضوابطى به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و با هماهنگى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و مصوّبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
 • تصویب نحوه وصول درآمدهاى اختصاصى و نحوه مصرف آن.
 • تعیین حسابرس و خزانه‏دار براى دانشگاه.
 • تلاش براى جلب همیاریهاى بخش خصوصى و عواید محلّى، اعمّ از نقدى، تجهیزاتى و ساختمانى با رعایت ضوابط مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
 • تصویب آیین نامه‏هاى مالى و معاملاتى كه حَسَب مورد پس از تأیید وزارت علوم ، تحقیقات  و فناوری قابل اجراست.
 • پیشنهاد میزان فوق‏العاده‏هاى اعضاى كادر هیأت علمى و غیر هیأت علمى كه پس از تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  قابلیّت اجرایى دارد.
 • تعیین نحوه اداره واحدهاى تولیدى، خدماتى، كارگاهى و بهداشتى و درمانى در چارچوب ضوابط مصوّب هیأت وزیران.
 • تعیین میزان پرداخت حق‏التحقیق، حق‏التدریس، حق‏الترجمه، حق‏التألیف و نظایر آن.
 • بررسى گزارش مشروح دانشگاه كه از طرف ریاست دانشگاه ارائه مى‏گردد.
 • تصویب مقرّرات استخدامى اعضاى هیأت علمى دانشگاه كه به منظور هماهنگى پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى قابلیّت اجرایى مى‏یابد.
 • در مواردی که موضوعی نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد، هیاتی متشکل از اعضای هیات امناء و کارشناسان ذی ربط از وزارتخانه و دانشگاه کمیسیون دایمی هیات امناء را تشکیل می دهند.بازديد: 10143 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395